Wim Brands
(29 maart 1959 - 4 april 2016)


Wim Brands neemt de hond mee en wandelt gedichten.
Amsterdam 11 juni 2010

Wim Brands, foto Klaas Koppe
Wim Brands, foto Klaas Koppe
Wim Brands, foto Klaas Koppe
Wim Brands, foto Klaas Koppe
Wim Brands, foto Klaas Koppe
Jeroen Brouwers, Wim Brands, foto Klaas Koppe