Iris Koppe, foto Klaas Koppe
Iris Koppe, Egmond, 17 oktober 2010